Kích thước khổ giấy A, B, C

 

Khổ A Kích thước (mm) Khổ B Kích thước (mm) Khổ C Kích thước (mm)
A0 841x1189 B0 1000x1414 C0 917x1297
A1 594x841 B1 707x1000 C1 648x917
A2 420x594 B2 500x707 C2 458x648
A3 297x420 B3 353x500 C3 324x458
A4 210x297 B4 250x353 C4 229x324
A5 148x210 B5 176x250 C5 162x229
A6 105x148 B6 125x176 C6 114x162
A7 74x105 B7 88x125 C7 81x114
A8 52x74 B8 62x88 C8 57x81
A9 37x52 B9 44x62
A10 26x37 B10 31x44
A11 18x26 B11 22X31
A12 13x18 B12 15x22
A13 9x13
Hỗ trợ báo giá >
Hotline:
0944 69 32 77 - Ms.Phương
E: qchoanhao@gmail.com